ISO certifikati u JANAF-u

Certifikacija sustava

Uzimajući u obzir misiju, ciljeve i temeljne vrijednosti Društva bitno je naglasiti nezaobilaznu komponentu organizacije i vođenja poslovanja sukladno globalnim ekonomskim načelima i zahtjevima ISO normi i specifikacije.  Kratica ISO predstavlja međunarodnu federaciju nacionalnih organizacija za norme i normizaciju, zaduženu za pripremu, prihvaćanje, objavljivanje u skladu s međunarodnim normama.

Certifikacija sustava upravljanja u JANAF-u je provedena u skladu sa svjetskim trendom objedinjavanja zahtjeva koji uključuje Politiku kvalitete, zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti, a za norme certifikat ISO 9001, certifikat ISO 14001, certifikat OHSAS 18001

Logičan slijed poslovne strategije nedvojbeno su i intenzivne pripreme na usklađivanju poslovnih procesa u skladu s međunarodnom normom za društvenu odgovornost – SA 8000 koja se temelji se na načelima niza drugih međunarodnih normi na području ljudskih prava, sadržanih u konvencijama Međunarodne organizacije rada, Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta i Univerzalnoj deklaraciji o pravima čovjeka.

Poslovanjem u skladu sa zahtjevima navedenih međunarodnih normi i specifikacije JANAF dokazuje težnju za trajnim poboljšanjem kvalitete poslovanja, brigu o korisnicima svojih usluga, te o zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti. Uspostavom i održavanjem ISO standarda, JANAF ne samo da prihvaća zakonom propisane norme, nego sam određuje više kriterije i sustavno nadzire stanje poslovnih aktivnosti.