Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo,  22.09.2015. objavljuje natječaj za radno mjesto:

Operater otpreme, 2 izvršitelja s mjestom rada na lokaciji PS Melnice

Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola tehničkog usmjerenja; područja: elektrotehnika, strojarstvo, kemijsko tehnološko, naftno rudarstvo;
 • Certifikat za strojara crpnih stanica;
 • Certifikat za rukovatelja kompresorskim stanicama;
 • Certifikat za strojara motora s unutarnjim sagorijevanjem;
 • Rad sa MS programskim paketima;
 • Poznavanje  osnovne stručne terminologije na engleskom jeziku;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Izvršava pripremne operacije na otpremnim instalacijama i ostalim tehničkim sredstvima rada neophodnim za izvršenje poslova otpreme nafte;
 • Provjerava tehnološke parametre na instalacijama otpreme i kontrolira rad postrojenja; uočene nedostatke upisuje u dnevnik rada i izvještava nadređene;
 • Vodi evidenciju svih tehnoloških parametara na otpremnim instalacijama i evidenciju o vrsti i količini transportirane nafte u smjeni;
 • Potpisuje primopredaju dužnosti i dnevnik rada u kojem izvještava o svim važnim događajima u smjeni i tehničkim nedostacima;
 • Sudjeluje u radovima tekućeg održavanja;
 • Nadgleda rad sigurnosnih kamera PS Melnice.

Obavezne kompetencije:

 • Sposobnost rješavanja tehničkih problema;
 • Vještina čitanja i primjene tehn podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
 • Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
 • Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
 • Informatička pismenost;
 • Motoričke sposobnosti; temeljitost

Operater otpreme je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.

Izvršitelji se zapošljavaju na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od tri mjeseca.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom svjedodžbe o završenom školovanju te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 29.09.2015. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – operater otpreme“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa