Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 24.10.2016. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

Specijalist za obračun plaća i drugih dohodaka, M/Ž, 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Minimalni uvjeti:

 • VSS / 300 ECTS; fakultet društvenog usmjerenja, područje ekonomija;
 • Rad sa MS programskim paketima;
 • Znanje engleskog jezika struke;
 • 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Obavezne kompetencije:

 • Znanje o knjigovodstvu, temeljnim računovodstvenim načelima i posebnostima plaća i drugih dohodaka;
 • Poznavanje propisa iz područja struke;
 • Informatička pismenost;
 • Organizacijske sposobnosti;
 • Kvantitativno i analitičko rasuđivanje;
 • Interpretiranje podataka;
 • Samostalnost; sistematičnost; temeljitost.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Obračunava plaće i drugi dohodak;
 • Definira vrstu drugog dohotka s aspekta obračuna te unosi i ažurira podatke za obračun;
 • Prati promjene propisa iz područja plaće i ostalih dohodaka i sastavlja odgovarajuće upute;
 • Koordinira potrebne promjene računalnog programa za obračun plaća i drugih dohodaka;
 • Priprema i odgovoran je za sve interne i esterne izvještaje vezano uz plaće i druge dohotke;
 • Vodi očevidnik ovrha, utvrđuje postupanje po primljenim ovrhama, obračunava zatezne kamate i prati izvršenje ovrha;
 • Provjerava knjigovodstvenu evidenciju s evidencijom Porezne uprave i ostalih institucija te provodi potrebna usklađenja i povezivanja;
 • Priprema podatke za sudske sporove iz radnih odnosa;
 • Sastavlja i dostavlja izvješće o plaćama i ostalim dohocima sukladno propisima i internim zahtjevima;
 • Sastavlja izvješća za knjiženje u glavnu knjigu.

Izvršitelj/ica se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od šest mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 31.10.2016. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – specijalist za obračun plaća i drugih dohodaka“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa