Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 14. srpnja 2017. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

Strojarski inženjer I. (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Minimalni uvjeti:

 • VSS / 300 ECTS; fakultet tehničkog usmjerenja; područje: strojarstvo;
 • Stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • Znanje engleskog jezika struke;
 • Rad sa MS programskim paketima;
 • 4 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Sudjeluje u projektima gradnje, rekonstrukcije i unapređenja funkcionalnosti objekata i sustava JANAF-a;
 • Izrađuje podloge za projektne zadatke i tehničku dokumentaciju za nadmetanje;
 • Analizira, daje mišljenja i evaluira ponude projektne dokumentacije;
 • Kontaktira i surađuje s projektantima;
 • Pregledava, daje tehničku ocjenu i preuzima tehničku dokumentaciju;
 • Ishodi suglasnosti i potrebne dozvole;
 • Priprema i vodi dokumentaciju radova;
 • Sudjeluje u stručnom nadzoru nad radovima iz područja struke;
 • Redovno prati izvedene količine i naplate izvedenog;
 • Sudjeluje u funkcionalnom ispitivanju opreme i sustava i puštanju u rad;
 • Priprema dokumentaciju za tehnički pregled;
 • Sudjeluje u pripremi dokumentacije izvedenog stanja;
 • Sudjeluje u izradi posebnih uvjeta i suglasnosti prema zahtjevima tijela državne uprave za objekte koji se planiraju graditi u zaštitnom pojasu JANAF-a.

Obavezne kompetencije:

 • Znanje o planiranju i izvođenju razvojnih projekata po fazama u području struke;
 • Sposobnost upravljanja promjenama i kontroli rizika;
 • Tehničko-tehnološka znanja iz djelatnosti transporta i skladištenja nafte;
 • Sposobnost rješavanja problema i organizacijske sposobnosti;
 • Trenerske i mentorske sposobnosti; multitasking;
 • Kvantitativno i analitičko rasuđivanje; divergentno razmišljanje;
 • Inicijativnost; sistematičnost; organiziranost.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome, preslikom vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanom za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 21.07.2017. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – strojarski inženjer I.“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa