Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 08.07.2016. objavljuje natječaj za radno mjesto

Suradnik za pravne poslove, 1 izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu

Minimalni uvjeti:

 • VSS / 300 ECTS; fakultet društvenog usmjerenja; područje: pravo;
 • Znanje engleskog jezika struke;
 • Rad sa MS programskim paketima;
 • 1 godina radnog iskustva na pravnim poslovima.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Sudjeluje u izradi i kontrolira pravnu valjanost dokumentacije za provedbu postupka nabave;
 • Sudjeluje u izradi internih akata Društva i akata koji se odnose na statusne promjene Društva:
 • Prati propise i sudsku praksu iz područja poslovnih aktivnosti;
 • Koordinira s organizacijskim jedinicama Društva, planira i obavlja sve aktivnosti vezane uz održavanje sjednica, sastanaka i skupštine Društva;
 • Rješava imovinsko-pravne odnose na zemljišnoknjižnim česticama na trasi naftovoda;
 • Obavlja uvid u javne knjige, obavlja očevid, sudjeluje u postupcima iz imovinsko-pravnog područja i izrađuje prijedloge rješenja kod odlučivanja u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa;
 • Obavlja imovinsko-pravne poslove kojima se neposredno ostvaruju potrebe Društva (iz područja komunalnog gospodarstva, gradnje i prostornog uređenja i sl.).

Obavezne kompetencije:

 • Poznavanje propisa iz područja obveznog, trgovačkog i financijskog prava, prava trgovačkih društava i područja izvansudskog rješavanja sporova;
 • Poznavanje pravila parničnog, izvanparničnog, prekršajnog, ovršnog i upravnog postupka;
 • Osnovno poznavanje institucija i prava EU;
 • Znanje engleskog jezika B2 razine jezične mape EU;
 • Informatička pismenost;
 • Razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine;
 • Sistematičnost; diplomatičnost; samostalnost.

Prednost će imati kandidati koji imaju položen pravosudni ispit te kao dokaz dostave uvjerenje o položenom ispitu.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme od godinu dana, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 15.07.2016. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – suradnik za pravne poslove“.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa