Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 07.04.2016. objavljuje natječaj za radno mjesto

Tehničar instrumentacije I., 1 izvršitelj s mjestom rada na Terminalu Omišalj

Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola tehničkog usmjerenja; područje: elektrotehnika;
 • Rad s MS programskim paketima;
 • Poznavanje stručne terminologije na engleskom jeziku;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Poslovne aktivnosti:

 • Unosi i ažurira podatke o opremi u računalni sustav održavanja; obrađuje izvršene radne naloge i vrši njihovo zaključivanje;
 • Obavlja ispitivanja, mjerenja i kalibriranja uređaja i instrumenata koji se primjenjuju za nadzor, mjerenje ili reguliranje procesa transporta nafte;
 • Priprema i obrađuje potrebnu tehničku dokumentaciju o radovima održavanja instrumentacijske opreme;
 • Sastavlja izvješća o stanju instrumentacijske opreme i izrađuje ispitne protokole;
 • Nadgleda radove održavanja vanjskih servisnih tvrtki i neposredno vodi poslove održavanja.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke (poznavanje lokalnih instrumenata i uređaja, opreme za nadzor i vođenje procesa, opreme za daljinski prijenos podataka, mjernih instrumenata);
 • Znanje engleskog jezika A2 razine jezične mape EU;
 • Informatička pismenost;
 • Sposobnost rješavanja tehničkih problema i prostornog predočavanja;
 • Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
 • Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
 • Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
 • Uočavanje problema i temeljitost.

Tehničar instrumentacije I. je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme od godinu dana, s probnim rokom od 3 (tri) mjeseca.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom svjedodžbe o završenom školovanju, preslikom vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 14.04.2016. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – tehničar instrumentacije I.“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa