Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo,  26. veljače 2016. godine objavljuje natječaj za radno mjesto

Zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe (M/Ž), 1 izvršitelj/ica na lokaciji Terminal Omišalj

Minimalni uvjeti:

 • VŠS/180 ECTS; fakultet tehničkog usmjerenja; inženjer zaštite od požara; područje: ZOP;
 • Stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,
 • Vozačka dozvola B  i C kategorije;
 • Rad sa MS programskim paketima;
 • Osnovno znanje engleskog jezika;
 • 5 godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
 • Ostali uvjeti sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Organizira vježbe i zapovijeda u aktivnostima sprječavanja nastajanja požara i gašenja požara na objektima i prostoru Terminala Omišalj u smjeni;
 • Sudjeluje u organizaciji i koordiniranju rada vatrogasne postrojbe u smjeni;
 • Prati propise i literaturu  koja se odnosi na zaštitu od požara i vatrogastvo;
 • Redovito kontrolira održavanje ispravnosti i servisiranje vatrogasne opreme, vozila i vatrogasnih instalacija za gašenje na terminalu Omišalj (na spremnicima, autopunilištu, vezovima itd.);
 • Prati količine vode za gašenje požara u spremniku i potrošnju vode;
 • Obilazi područje Terminala prema zadanoj satnici;
 • Upotrebljava mjerne instrumente;
 • Pregledava izvršavanje administrativnih poslova vatrogasne postrojbe u smjeni;
 • Prati i procjenjuje rad radnika u vatrogasnoj postrojbi;

Obavezne kompetencije:

 • Znanje o vrstama i karakteristikama požara i opreme za gašenje požara;
 • Vještine rukovođenja u operacijama gašenja požara i rukovanja vatrogasnom opremom;
 • Poznavanje propisa vezanih uz vatrogastvo;
 • Informatička pismenost;
 • Vještine vođenja i organiziranja tima;
 • Izvrsne motoričke sposobnosti;
 • Fizička pripremljenost i otpornost na stres;
 • Organiziranost; sistematičnost.

Zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.

Izvršitelj se zapošljava na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od šest mjeseci.

Prijave na natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome, vozačke dozvole, uvjerenja ovlaštene zdravstvene ustanove o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti, uvjerenjem o nekažnjavanju (izvornik, ne stariji od 30 dana) i vlastoručno potpisanom izjavom o nekažnjavanju za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 4. ožujka 2016. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa